top of page
REGULAMIN ZAKUPU SZKOLEŃ

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Strona internetowa: www.technicznysm.pl, zwana dalej Serwisem prowadzona jest przez: Katarzynę Prokopiuk, z siedzibą przy: Wrzeciono 4a/52, 01-961 Warszawa, działający pod numerem NIP: 726 25 89 865.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów szkoleń, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Serwisu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Serwisu w zakładkę „Regulamin". Regulamin można w każdym czasie wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej: www.technicznysm.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i dostawy wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.


2. DEFINICJE


Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Serwis - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.technicznysm.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Usługi.

Sprzedawca - Katarzynę Prokopiuk, z siedzibą w/przy: Wrzeciono 4a/52, 01-961 Warszawa, NIP: 7262589865 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Usługa - działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.).

Usługa cyfrowa - usługa pozwalającą Konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi bądź inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej np. usługi wymiany treści wideo i audio oraz inne usługi przechowywania plików online, edycja tekstów lub gry oferowane w chmurze, usługi przechowywania danych w chmurze, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i aplikacji działających w oparciu o chmury.

Produkt - każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także prawa i obowiązki.

Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe, wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Integracja - połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

Funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

Internetowa platforma handlowa - usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.

Dostawca internetowej platformy handlowej - przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

Umowa - umowa sprzedaży Usług na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, zwykle przez Formularz Zamówień.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Główne parametry, decydujące o plasowaniu ofert, przedstawionych Konsumentowi w wyniku wyszukiwania, przedstawiane również w bezpośrednim powiązaniu z daną ofertą, w widoczny sposób, są następujące:

- wybór daty szkolenia dokonany przez Konsumenta.

3. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są przedstawiane w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania, w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu.

4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto).

5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Serwis niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W razie wprowadzenia promocji, Serwis informuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.

8. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.technicznysm.pl lub e-mailowo na adres: kontakt@technicznysm.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9. Zamówienie Produktu realizuje się w następujący sposób:

dokonanie należności za złożone zamówienie, w ciągu 48 godzin, na przesłany drogą e-mail numer konta bankowego w wiadomości potwierdzającej założenie rezerwacji miejsca na wybrany termin szkolenia.

10. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powinni zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Produktów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.

11. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.

12. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

13. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.

14. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

15. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.).

16. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) E-mail - kontakt@technicznysm.pl

b) Telefon – 664 177 420

c) Adres korespondencyjny - Wrzeciono 4a/52; 01-961 Warszawa

17. Sprzedawca może opublikować recenzję uczestnika szkolenia, jeśli uczestnik wyrazi na to swoją zgodę.

18. Sprzedawca nie zamieszcza fałszywych lub zniekształconych recenzji. Opublikowane recenzje są zarówno pozytywne, jak i negatywne.


4. REALIZACJA PŁATNOŚCI


1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

1) przelewem tradycyjnym

2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.

3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do dwóch (2) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia oraz imię i nazwisko uczestnika. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Serwisu: poprzez e-mail kontakt@technicznysm.pl lub tel. 664177420.


5. PRAWO ODSTĄPIENIA


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Serwisie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli Konsument wyśle oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od Umowy jeśli Usługa (np. szkolenie) nie została zrealizowana.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia znajduje się pod zakładką „Rezygnacja”.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: Wrzeciono 4a/52, 01-961 Warszawa lub mailowo na adres: kontakt@technicznysm.pl.

5. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;

d) usługa została już zrealizowana.

8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.


6. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument może skorzystać m.in. z:

  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

  • Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
     

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.


7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88.

2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy.

4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

 

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę;

2) wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.;

3) zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

3. Zabronione jest dokonywanie w stosunku do Produktu bądź jego części następujących czynności:

1) udostępniania Produktu osobom trzecim;

2) publikowanie Produktu, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach;

3) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

4. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny nie został ujawniony osobom nieuprawnionym.

5. Uczestnik w trakcie szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

6. O ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o szkoleniu dostępnej na stronie www z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Usługobiorcy lub Uczestnikowi materiałów szkoleniowych Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane szkolenie.

7.W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób wykraczający poza przyznaną licencję, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży Usług, znajdujących się na stronie Serwisu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu: www.technicznysm.pl, w zakładce: „Regulamin".

4. Aby móc korzystać z Usług Serwisu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Serwisu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

8. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

9. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Data publikacji: 22.01.2024
Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2024

bottom of page